Det som varit

Vi gör en bedömning av alla unga kvinnor som kommer till oss där vi på djupet undersöker behovet av skydd i en skyddsutredning, kontexten i vilket skyddsbehovet uppstår utifrån en kulturkunskap och behandlingsbehovet utifrån den psykiska och den fysiska hälsan.

Det som är

Vi stärker de unga kvinnorna för den metamorfos som en ny livssituation innebär. Omedelbart vid ankomst säkerställs det yttre skyddet för att därefter lära och träna det inre skyddet. Det psykiska måendet tas om hand i kvalificerad behandling. Kunskapen och färdigheterna att självständigt hantera sociala funktioner i samhället övas praktiskt.

Det som ska komma

Vårt mål är att alla som lämnar Hanna ska ha en god förmåga till att hantera det egna skyddet, en livshistoria att ta utgångspunkt i och en framtidsplan att gå vidare med. Vi deltar i arbetet med att trygga övergången från det skyddade boendet till ett liv i självständighet.

Specialistkompetens

Vår skyddskonsulent Bo Svennecke ansvarar för alla skyddsutredningar och för att lära och träna förmågan till det inre skyddet. Hannas psykoterapeut och handledare Rosanne Macke Alström ansvarar för bedömning och behandling av det traumarelaterade dåliga psykiska måendet.

Växel 08-122 062 01
Placering 010-146 67 78

Varför placera hos oss?

Jo – vi tror att du söker rätt kompetens

Till oss kommer unga kvinnor som behöver mer än bara skydd. Vi bygger självkänslan hos de som varit utsatta, de som förvägrats tillträde till samhället och som inte getts de färdigheter som krävs för att klara sig själv.

Vi har byggt vår kompetens och erfarenhet för att på djupet förstå kvinnans bakgrund och sammanhang, för att ge ett kvalificerat stöd med behandling i den utsatta situation som hon befinner sig i samt för att ge den sociala träning som hon behöver för en självständig framtid.